Nieuw Klokkenluidersregeling sedert 01-02-2024

Als melder kunt u terecht bij Accent Mediation is als er iets speelt of een vermoeden van een misstand als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders is. Wij staan bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor de Subsidieregeling Klokkenluiders. Dit betekent dat u kosteloos een beroep op ons kunt doen.


De subsidieregeling biedt kosteloze rechtsbijstand en mediation. Het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt op basis van de informatie van de melder of sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand en verwijst door.

Naast de melder kunnen ook de volgende personen in aanmerking komen voor deze Subsidieregeling:
– personen die voornemens zijn een melding van een vermoeden van een misstand te doen;
– betrokken derden (bijvoorbeeld een collega of familielid die verbonden is met een melder en die in een werkgerelateerde context benadeling kan ervaren);
– personen die de melder bijstaan (zoals een vertrouwenspersoon of een vakbondsvertegenwoordiger) als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders.

In deze Subsidieregeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen en er wordt ook geen eigen bijdrage opgelegd aan de aanvrager. 

Hoe werkt het?


Een (potentiële) klokkenluider “meldt” zich bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Deze beoordeelt of sprake is van een redelijk vermoeden van een maatschappelijke misstand in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders.

Door middel van een speciaal formulier kan de (potentiële) klokkenluider vervolgens een verzoek indienen bij de Raad voor rechtsbijstand voor een “aanvraag voor matching”.

Op basis van de gegevens in het formulier stelt de Raad een aantal mediators voor. De (potentiële) klokkenluider mag ook kiezen voor een andere mediator (mits deze aan regeling deelneemt). Harma Stevens en Judith Bos staan ingeschreven en nemen deel aan deze regeling

Wij dienen vervolgens een aanvraag voor toevoeging in bij de Raad.

Is de aanvraag goedgekeurd, dan moeten wij binnen zes maanden na afronding van de werkzaamheden die op basis van de regeling worden vergoed, de vergoeding aanvragen. 

Meer informatie: