Nieuw Klokkenluidersregeling sedert 01-02-2024

Als melder kunt u terecht bij Accent Mediation is als er iets speelt of een vermoeden van een misstand als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders is. Wij staan bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven voor de Subsidieregeling Klokkenluiders. Dit betekent dat u kosteloos een beroep op ons kunt doen.


De subsidieregeling biedt kosteloze rechtsbijstand en mediation. Het Huis voor Klokkenluiders beoordeelt op basis van de informatie van de melder of sprake is van een redelijk vermoeden van een misstand en verwijst door.

Naast de melder kunnen ook de volgende personen in aanmerking komen voor deze Subsidieregeling:
– personen die voornemens zijn een melding van een vermoeden van een misstand te doen;
– betrokken derden (bijvoorbeeld een collega of familielid die verbonden is met een melder en die in een werkgerelateerde context benadeling kan ervaren);
– personen die de melder bijstaan (zoals een vertrouwenspersoon of een vakbondsvertegenwoordiger) als bedoeld in de Wet bescherming klokkenluiders.

In deze Subsidieregeling gelden geen inkomens- en vermogenseisen en er wordt ook geen eigen bijdrage opgelegd aan de aanvrager. 

Hoe werkt het?


Een (potentiële) klokkenluider “meldt” zich bij de afdeling Advies van het Huis voor Klokkenluiders. Deze beoordeelt of sprake is van een redelijk vermoeden van een maatschappelijke misstand in de zin van de Wet bescherming klokkenluiders.

Door middel van een speciaal formulier kan de (potentiële) klokkenluider vervolgens een verzoek indienen bij de Raad voor rechtsbijstand voor een “aanvraag voor matching”.

Op basis van de gegevens in het formulier stelt de Raad een aantal mediators voor. De (potentiële) klokkenluider mag ook kiezen voor een andere mediator (mits deze aan regeling deelneemt). Harma Stevens en Judith Bos staan ingeschreven en nemen deel aan deze regeling

Wij dienen vervolgens een aanvraag voor toevoeging in bij de Raad.

Is de aanvraag goedgekeurd, dan moeten wij binnen zes maanden na afronding van de werkzaamheden die op basis van de regeling worden vergoed, de vergoeding aanvragen. 

Meer informatie:

Training Persoonlijke Effectiviteit 

Grenzen bepalen en Aangeven

wegens succes geprolongeerd

Najaar 2024

Veel mensen zijn zich niet bewust wat de effecten zijn van stress op je functioneren en welzijn. We werken aan jouw bewustzijn hierop zodat je eerder instaat bent om bij te sturen.

Aan de hand van het model van Geweldloze of Verbindende Communicatie gaan we op zoek naar jouw persoonlijke grenzen. We oefenen deze te vinden maar ook aan te geven aan jezelf en je omgeving. NEE zeggen tegen een ander is JA zeggen tegen jezelf.

We helpen je je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Ervaar meer autonomie, eigenaarschap en bewustzijn.

Bij deze training van een dag ontvang je een werkboek, lunch en veel, heel veel ervaring/oefening.

De training wordt verzorgd Mr. Judith Bos (mediator en trainer) en Martijn Jansen (coach, trainer en therapeut).

Workshops op een International Intensive Training

Ik was onlangs te gast op op een tiendaagse internationale training in Duitsland, waar ik een drietal workshops in het Engels mocht geven. 37 Nationaliteiten en 127 deelnemers die zich bezig houden met hoe wij dagelijks communiceren en hoe we dat kunnen doen op een manier dat het gehoord kan worden. Het onderwerp van de workshop was: Impact van een conflict op lichaam en geest. Daarnaast heb ik zelf de workshops gevolgd Feedback geven zonder oordelen en De impact van ons brein als het getriggerd wordt.

Ik heb genoten en nieuwe inzichten gekregen die ik weer doorgeef aan anderen. Fijn zo’n moment van leren en reflecteren.

Podcast de Governor als Mediator

Deze podcast is een introductie voor de Governance Masterclass die Judith Bos woensdag 28 juni gaat verzorgen, namens Wagner & Company, bij de Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam. Tijdens deze masterclass komen onder andere thema’s als empathie, het belang van het hanteren van emoties, conflictmanagement, probleemoplossend onderhandelen en het stellen van grenzen vanuit je rol aan bod.

Wagner.nl

Luister de podcast (klik op de afbeelding hieronder)

Masterclass ‘Governor als mediator’ 

De rol van de governor, als toezichthouder of bestuurder, is een veelzijdige. Als ‘verkeersregelaar’ op het kruispunt van belangen en opinies is omgang met, en onderdeel gemaakt worden van, conflictsituaties dagelijks werk. De positionering van stakeholders, de roep om het nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid en de polarisatie in de samenleving versterken dit.

De sturende rol, de toezichtrol, de adviesrol, de ambassadeursrol en de rol van het opereren namens de werkgever zijn voor velen herkenbaar. Het op een juiste manier invulling geven aan de verschillende rollen en het omgaan met eventuele rolspanning vraagt om inzicht en competentie. Regelmatig komen governors dan in situaties terecht waarin ook mediatorvaardigheden gevraagd worden.

De rol van de governor is toekomstgericht met het doel om conflicten naar kansen te brengen. Daarbij zijn betrokkenheid, gesprekstechnieken en onderhandelingsvaardigheden een pre. Daarbij is het ook aan de governor om te (h)erkennen wanneer de situatie vraagt om externe begeleiding om zuiverheid van interne processen en relaties tussen betrokkenen te waarborgen. Wat doe je nog zelf en wanneer schakel je een mediator in?

Er zijn maar weinig governors opgeleid als mediator. De complexe wereld van bestuur en toezichthouden in een vaak gepolariseerde omgeving vraagt niet zelden om mediationvaardigheid. Mr. Judith Bos, ervaren MfN registermediator, neemt deelnemers aan deze masterclass mee in de wereld van de mediator en legt daarbij de link naar de wereld van de governor. De mogelijkheden van verschillende benaderingen van conflictsituaties en gebruik van technieken zullen worden besproken.

Thema’s als empathie, het belang van het hanteren van emoties, conflictmanagement, probleemoplossend onderhandelen en het stellen van grenzen vanuit je rol komen aan bod. Ter plaatse is er alle ruimte voor de inbreng van vragen en casuïstiek. We verkennen samen de mogelijkheden om vanuit jouw persoon en praktijk invulling te geven aan de rol van governor als mediator.

Kissebissen kwartet

Bestel Kwartet Kissebissen

Wil je spelenderwijs omgaan met spanningen in je omgeving, dat is wat het kwartet Kissebissen beoogt. Aan de hand van 9 kwartetten komen situaties van ruziemaken tot het oplossen van ruzies aan bod. Het spel nodigt uit om het met elkaar over die situaties te hebben, door de kwartetten samen na te spelen of te bespreken. En samen hopelijk ook te lachen om elkaar.

Het spel kan natuurlijk ook zo gespeeld worden.

Het kwartet Kissebissen is door Accent Mediation gemaakt tijdens Corona. Noodgedwongen zaten we ineens wekenlang de hele dag met elkaar thuis; met goede en met minder goede buien. We wilden een spel maken dat zou helpen spanningen thuis te doorbreken en jezelf en elkaar beter te begrijpen.

Het werd dit kwartet.

Bestellen:

De kosten van het kwartet zijn € 9,95 exclusief BTW. Daarvan gaat € 1,00 naar een – nader te bepalen – goed doel. U kunt kiezen of u uw bestelling komt ophalen of wilt laten opsturen (€ 4,00).
Als u meer dan 10 kwartetten wilt bestellen neem dan, voor een scherpere prijs, contact op via info@accentmediation.nl.

Vul onderstaand uw gegevens in. U ontvangt van ons ‘een tikkie’ voor het over te maken bedrag of, als u dat aangeeft, een rekeningnummer waarnaar u het bedrag kunt overmaken.

Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij het kwartet naar u op

Waar sta jij en waar wil je staan?

Donderdag 19 mei jongstleden was Judith Bos gastspreker op de netwerkbijeenkomst van OpenCoffeeHaren. Judith liet de deelnemers een oefening doen in het kader van Verbindende Communicatie ook wel Geweldloze Communicatie genoemd. Het doel ervan is je bewust worden van je positie in een conflict, de positie van je ‘tegenstander’ en in hoeverre je zelf hier invloed op kunt hebben ook richting een oplossing (waar sta jij en waar wil je staan). Dit werd gevisualiseerd middels een touwtje.

De oefening (bedacht door Ellie van der Est met vrije bewerkind door Judith Bos) was in 2-tallen waarbij de ander representant was voor degene waar je een conflict of communicatie probleem mee hebt.

Voor de deelnemers werden verschillende dingen duidelijk. Zoals ‘waarom neem ik niet meer ruimte’, ‘ik wil dichterbij staan dan wat de ander prettig vind’, ‘er is een enorme afstand, waarom, ik voel me machteloos’. De oefening was een goed startpunt in de netwerkgesprekken die daarna gehouden werden.