Privacyreglement Accent Mediation

 

Accent Mediation hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen dat op een zorgvuldige wijze doen. In dit privacyreglement willen wij u informeren over de gegevens die wij verwerken en bewaren van onze cliënten. U geeft door met Accent Mediation te werken, toestemming om uw gegevens te gebruiken. U kunt deze toestemming altijd intrekken door middel van een email bericht of een schriftelijke verklaring.

 

Wanneer van toepassing
Dit privacyreglement is van toepassing op alle gegevens die wij als partners van Accent Mediation verzamelen en verwerken ten behoeve van de zaken die wij onderhanden hebben.

 

Verzamelde gegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten dan vragen wij u om diverse gegevens zoals onder andere uw personalia, adres, emailadres, telefoonnummer e.d. Ook kunnen wij in voorkomende gevallen vragen om inkomensgegevens, contracten en een kopie van uw legitimatiebewijs teneinde ons ervan te verzekeren dat wij met de juiste persoon te maken hebben en om fraude tegen te gaan.

 

Gebruik gegevens
De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Correspondentie per mail of post over en weer
Het vervaardigen en sluiten van overeenkomsten
Het verlenen en factureren van onze diensten in de meest ruimte zin des woords
Monitoring van het bezoek van onze website

 

De voor het hiervoor omschreven doel verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Gegevens relevant voor het vervaardigen en sluiten van overeenkomsten worden na afloop van de mediation vernietigd of teruggegeven. De tijdens de mediation vervaardigde overeenkomsten worden evenals de facturen conform de wettelijke termijnen 7 jaren bewaard of in uitzonderingsgevallen langer indien de overeenkomst zulks vereist.

 

Website
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van Cookies, dat zijn kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarin informatie kan worden opgeslagen. Deze Cookies blijven vooronbepaalde tijd op uw computer opgeslagen. Google Analytics registreert onder meer welke pagina’s onze bezoekers gebruiken en hoe lang. Deze informatie wordt gebruikt om onze website te optimaliseren. Google mag deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk verplicht is.

 

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden zonder uw toestemming verstrekt tenzij dit nodig is in het kader van onze dienstverlening aan u of vereist is onder toepasselijke wet- of regelgeving. Zo kunnen uw gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met een deurwaarder, incassobureau in het geval u contractuele verplichtingen niet nakomt. In een ander geval kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verstrekt worden aan de Raad voor de Rechtsbijstand.

 

Beveiliging
Vanzelfsprekend nemen wij te allen tijde uw privacy in acht. Accent Mediation bewaart uw gegevens in dossiers achter slot en grendel en onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord en niet toegankelijk voor derden. Stagiaires of andere personen betrokken bij Accent Mediation die toegang hebben tot de dossiers tekenen een geheimhoudingsverklaring en zijn niet gerechtigd de informatie voor eigen gebruik zich toe te eigenen.