Algemene voorwaarden Accent Mediation

1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Accent Mediation
worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten of vervolgopdrachten), alsook op de
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.
1.2. Onder de naam Accent Mediation wordt in het kader van deze algemene voorwaarden begrepen: alle
individuele aan Accent Mediation verbonden mediators welke op enig moment op de website
www.accentmediation.nl als zodanig c.q. als Accent Mediation Partner worden geduid.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of
indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Accent Mediation
gegeven opdracht, respectievelijk voor wier handelen of nalaten Accent Mediation zou kunnen zijn.

2. Opdracht
2.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, de
individuele Accent Mediation Partner die de opdracht van de cliënt heeft aanvaard.
2.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor
zover volgt uit artikel 1.3.

3. Honorarium en facturen
3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door Accent Mediation omvatten de onderdelen die in de
mediation overeenkomst genoemd worden. Alle partners hanteren hetzelfde uurtarief.

4. Betaling
4.1. Het honorarium wordt in beginsel maandelijks, achteraf, gedeclareerd.
4.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk
anders is afgesproken.
4.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtnemer de
wettelijke handelsrente verschuldigd.
4.4. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Accent Mediation haar
werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is
gesteld. Accent Mediation is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting
van de werkzaamheden.

5. Aansprakelijkheid
5.1. De partners van Accent Mediation hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten.
Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot het
bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die
verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.
5.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan eenmaal maal het honorarium
dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis
waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van €3000,-.
5.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk
geval indien Accent Mediation of de betreffende Partner daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld
binnen twaalf maanden nadat opdrachtgever bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de
gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.
5.4 Alleen de partner die de opdracht heeft aanvaard kan aansprakelijk worden gesteld voor zijn/haar
werkzaamheden. De overige partners zijn niet verantwoordelijk voor zaken waar zij zelf niet aan hebben
meegewerkt.

6. Archivering
6.1. Het dossier wordt gedurende zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard,
waarna het Accent Mediation vrij staat het dossier te vernietigen.

7. Gegevens
7.1. Accent Mediation zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring
van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.
7.2. De opdrachtgever verleent toestemming om bij Accent Mediation bekende cliëntgegevens, onder
voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van andere Accent Mediation Partners of van
derden in de zin van artikel 7.1. Omtrent derden zal een aparte vermelding worden gemaakt in de
mediation overeenkomst om zodoende de vertrouwelijkheid en geheimhouding te waarborgen.

8. Klachtenregeling
8.1. Accent Mediation hanteert een klachtenreglement gelijk aan die van het MfN Stichting Kwaliteit
Mediators (SKM) welke te raadplegen is op www.mfnregister.nl.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1. Op de rechtsverhouding tussen Accent Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
9.2. De rechter in het arrondissement Noord Nederland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van
enig geschil tussen Accent Mediation en de opdrachtgever. De rechter kan worden ingeschakeld indien
overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gevolgd door een mediation met onafhankelijk MfNregistermediator
niet tot resultaat heeft geleid.

10. Overige bepalingen
10.1. Accent Mediation is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een
wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de
opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.